Zdaka Center - Your Tzedakah (charity) in Israel
  • Zdaka Center - Your Tzedakah (charity) in Israel

Torah Quotes About Tzedakah

מרובים הם מאמרי חז"ל בשבח הנותן צדקה, ואי אפשר להביא את כולם, אך מכל מקום ראוי להעתיק כאן כמה מהמאמרים. אמרו חז"ל, גדולה צדקה, שמיום שנברא העולם ועד עתה, העולם עומד על הצדקה, וכל המרבה ליתן צדקה, הרי זה משובח, וממלט את עצמו מדינה של גהינם. ועוד אמרו חז"ל, אבותינו הראשונים, מפני מה זכו לעוה"ז ולעוה"ב ולימות המשיח, מפני שנהגו את עצמם בצדקה.
אהבת חסד - ענין צדקה, פרק יז
אף שבדברים מסוימים יש מעלה גדולה יותר לגמילות חסדים על הצדקה, מכל מקום יש מעלות גדולות בצדקה, שאין בגמילות חסדים, שהרי כשמלוה ממון לחבירו אין זה חסרון ממון אמיתי, כי הממון עתיד לחזור אליו, ואילו כשנותן צדקה לעני הרי הוא מחסיר מממונו לגמרי. וכיון שיש בזה התגברות גדולה יותר של היצר הרע, אף השכר על כך גדול יותר. ואף שלגבי אדם שלא הורגל לקבל צדקה, גמילות חסדים גדולה מן הצדקה, מכל מקום לגבי אדם שהורגל לקבל, גדולה הצדקה יותר מגמילות חסדים, כיון שאת הצדקה אינו צריך להחזיר לעולם. ולכן צריך האדם להתחזק מאד אף במצוות הצדקה
אהבת חסד - ענין צדקה, פרק יז
מי שאין לו ממון, ואין לו אפשרות להלוות כספים משלו, יזרז בני אדם אחרים ליתן משלהם, והרי הוא מתברך על ידי זה מה' יתברך, וכל שכן אם הוא זוכה גם לתת משלו וגם לזרז אחרים לתת משלהם, ששכרו גדול מאד.
ואפילו אם יהיו אנשים שיבזו אותו מחמת כן, לא יחשוש לזה כלל, ויידע ששכרו יגדל בעבור זה יותר.
אהבת חסד - ענין גמילות חסדים, פרק טז
גדולה מאד היא זכותו של גבאי הצדקה, המזרז את האנשים לתת מממונם לצורך גמילות חסדים, שהרי אמרו חז"ל שכל המְעַשֵׂה את חבירו לדבר מצוה, כלומר, מזרז וגורם לחבירו לעשות מצוה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה בעצמו את המצוה, ואם כן בכל פרוטה ופרוטה שהוא גובה נזקפים לו זכויות גדולות, מלבד זאת שהוא ממזכי הרבים, שאמרו עליהם חז"ל שאין חטא בא על ידם.
אהבת חסד - ענין גמילות חסדים, פרק טז
מעלה גדולה יש לקבוצה של אנשים המפקידים ממון בקופה משותפת לצורך הלואה לאחרים, ויש בזה מעלה גדולה יותר מאדם פרטי המלוה את ממונו. שהרי אמרו חז"ל שאין דומה מועטים העושים את המצוה למרובים העושים את המצוה, ואף שמחמת שהם מרובים נמצא שכל אחד מהם משתתף בחלק קטן בכל הלואה, מכל מקום הקב"ה מחשיב לכל אחד כאילו הוא לבדו היה המלוה, כיון שלולא השתתפותו לא היתה ההלואה יוצאת לפועל. ועוד, שמצוה זו יכולה להתקיים אפילו כשהוא טרוד בעסקיו או ישן על מיטתו, כיון שיש מי שעוסק בגמילות חסדים על ידי ממונו. ועוד, שאם משאיר מעות בקופת גמ"ח להלוות לאחרים, אף לאחר מותו מתרבים זכויותיו בכל מצוה הנעשית בממונו, וגם כשכבר יישב בגן עדן יתווסף לו נועם ואור על נפשו בזכות מצוה זו המתקיימת על ידו בעולם הזה.
אהבת חסד - ענין גמילות חסדים, פרק טו
מעשה בחסיד אחד שהיה רגיל במצוות צדקה, פעם אחת הלך ונסע בספינה, ובאה רוח סערה וטיבעה את ספינתו בים. ראהו רבי עקיבא, ובא להעיד בבית דין שמת אותו חסיד, שתהיה אשתו מותרת להנשא. קודם שהספיק להעיד, בא אותו חסיד ועמד לפניו. אמר לו רבי עקיבא, האם לא אתה הוא שטבעה ספינתך בים? אמר לו, אני הוא. אמר לו רבי עקיבא, ומי העלך מן הים? אמר לו, צדקה שעשיתי, כשירדתי לעמקי מצולה שמעתי קול רעש גדול מגלי הים, שאומרים זה לזה 'רוצו ונעלה את האיש הזה מן הים, שעשה צדקה כל ימיו'.
ובזכות הצדקה באה ברכה בביתו של אדם, שנאמר 'כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלקיך'. על כן יתחזק האדם בכל עת במצוה זו, ויביא ברכה אל ביתו, מלבד השכר השמור לו לנצח.
אהבת חסד - ענין צדקה, פרק יז
גדולה צדקה, שאף הקב"ה משתבח בה, שנאמר 'והא-ל הקדוש נקדש בצדקה', ומצילה הצדקה את האדם ממיתה, שנאמר 'וצדקה תציל ממוות', ובמידה שאדם מודד - בה מודדים לו, ולכן כשנותן האדם מטבע לעני, ומתכוין לעוזרו שיחיה ולא ימות, כך מן השמים מרחמים על אותו אדם ומתכוונים לעוזרו שיחיה ולא ימות.
גדולה צדקה, שמאריכה ימיו של אדם, שנאמר 'כי היא חייך ואורך ימיך'. ומביאה הצדקה את האדם לחיי העולם הבא.
גדולה צדקה שהיא ממהרת את ימות המשיח והגאולה, שנאמר 'שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבא וצדקתי להגלות'.
אהבת חסד - ענין צדקה, פרק יז
גדולה היא מידת הצדקה, שהושוותה לתורה, שנאמר בתורה לשון 'אשרי' [אשרי האיש... כי אם בתורת ה' חפצו], ונאמר בצדקה לשון 'אשרי' [אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת], כשם ש'אשרי' האמור בתורה מלמד שהאדם הוא בן עולם הבא, אף 'אשרי' האמור בצדקה מלמד שהעושה צדקה הוא בן העולם הבא.
וכן נאמר לגבי לימוד התורה 'אם בחוקותי תלכו... ונתתי שלום בארץ', ובצדקה נאמר 'והיה מעשה הצדקה שלום השקט ובטח עד עולם, וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים, ובמנוחות שאננות'.
ובזכות הצדקה באה ברכה בביתו של אדם, שנאמר 'כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלקיך'. על כן יתחזק האדם בכל עת במצוה זו, ויביא ברכה אל ביתו, מלבד השכר השמור לו לנצח.
אהבת חסד - ענין צדקה, פרק יז
אם אינו נותן את כספי המעשר לקרוביו העניים, נכון שיהדר לכתחילה לתת כסף זה לעמלי תורה, למען יתחזקו בלימוד תורת ה', ואם עושה כן - הבטיחה לו התורה שתהא הברכה באה לתוך ביתו, שנאמר 'הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די', והיינו שעל ידי שיהיה מזון בבית ה' יוכלו הכהנים והלויים לעסוק בתורה, ועבור זה יוריק לנו ה' ברכה עד בלי די.
ואם אינו יכול לחלק את כל המעשר לעמלי תורה, יחלק לפחות רובו או חציו לעמלי תורה.
אהבת חסד - ענין מעשר כספים, פרק יט
מידת הפרשת 'מעשר כספים' היא לאדם המתנהג במידת הצדקה בעין בינונית, אך הרוצה לנהוג בעין יפה, צריך להפריש מנכסיו חומש, והיינו גם כן בדרך שהתבארה לעיל, שיפריש תחילה חומש מהקרן, ואחר כך יפריש מכל רווח שיבוא לידו - חמישית. והסמיכו חכמים דבר זה על הפסוק, שנאמר 'וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך', ומכך שנכתב בפסוק זה פעמיים לשון 'מעשר', למדו שראוי להפריש שתי פעמים מעשר, והיינו חומש.
והאופן הראוי לחלק את החומש הוא כך, חצי ממנו [והיינו מעשר אחד] ללומדי תורה, וחצי נוסף [והיינו מעשר שני] לשאר צורכי מצוה.
אהבת חסד - ענין מעשר כספים, פרק יט
מידה יפה בצדקה לתת חומש מנכסיו, ולא רק מעשר. אמנם, יש אומרים שבמקרים מסוימים אין זו רשות, אלא חייב האדם להפריש חומש מנכסיו, והיינו במקרה שידוע לו שיש בעירו אלמנות או יתומים או סתם עניים הרעבים ללחם או זקוקים לבגדים ואינם יכולים להושיע את עצמם, שאז חייב כל אדם מעיקר הדין להפריש חומש מנכסיו לצדקה, וכן היא דעת הגר"א מוילנא. אך זהו רק באופן שידו משיגה לתת חומש מנכסיו לצדקה, אבל אינו חייב לדחוק את עצמו עבור זה, אך יש בכך מצוה.
אהבת חסד - ענין מעשר כספים, פרק יט
חז"ל תיקנו שהמפזר מממונו לצדקה, לא יבזבז יותר מחומש נכסיו, שמא יהיה עני ויצטרך לבריות. אמנם משמע מדברי הפוסקים שאדם שהוא עשיר מופלג רשאי לפזר לצדקה יותר מחומש, ועליו לא היתה תקנה זו. וכן מותר לאדם לפזר יותר מחומש לצדקה סמוך למיתתו, שאז לא שייך החשש שיצטרך לבריות.
אהבת חסד - ענין מעשר כספים, פרק יט
הִגִּיד לְךָ אָדָם מַה טּוֹב וּמָה ה' דּוֹרֵשׁ מִמְּךָ, כִּי אִם עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֶסֶד, וְהַצְנֵעַ לֶכֶת עִם אֱלֹקֶיךָ
מיכה, פרק ו' פסוק ח'
חז"ל תיקנו שהמפזר מממונו לצדקה, לא יבזבז יותר מחומש נכסיו, שמא יהיה עני ויצטרך לבריות. אמנם משמע מדברי הפוסקים שאדם שהוא עשיר מופלג רשאי לפזר לצדקה יותר מחומש, ועליו לא היתה תקנה זו. וכן מותר לאדם לפזר יותר מחומש לצדקה סמוך למיתתו, שאז לא שייך החשש שיצטרך לבריות.
אהבת חסד - ענין חומש, פרק כ
עוד מבואר בפוסקים, שתקנת חכמים שלא יבזבז האדם יותר מחומש, היינו רק בנתינה לצדקה, אבל בהחזקת תורה רשאי לתת יותר, והטעם הוא כיון שבנתינה זו יש לו שכר בלימוד התורה שנעשה על ידו, וכמו ששבט זבולון היה מפרנס את שבט יששכר כדי שיעסקו בתורה, וזכה שיהיה לו חלק בתורתו של יששכר. ולכן לא שייך להגביל בשיעור את הזכות לתרום ללימוד התורה, כי ככל שיתרום יותר כך יתווסף לו חלק בלימוד התורה.
אהבת חסד - ענין חומש, פרק כ
יש אומרים, שהדין שאין לאדם לבזבז יותר מחומש נכסיו לצדקה הוא רק כשמחפש בעצמו עניים, אבל אם באו לפניו עניים הזקוקים לאוכל או לבגדים, רשאי להאכילם לשובע ולתת להם בגדים כדי מחסורם, ומידת חסידות היא. ואם נוגע הדבר לפיקוח נפש, כגון שבוי שעשוי למות בשבי אם לא יפדוהו, או רעב ללחם וכדומה, שיש בזה משום פיקוח נפש, אין שייך בזה כלל שיעור חומש, ועליו להצילם.
אהבת חסד - ענין חומש, פרק כ


Any donation will help the needy in Israel.
Donate NOW

Levels of Tzedakah

  1. Giving begrudgingly
  2. Giving less that you should, but giving it cheerfully.
  3. Giving after being asked
  4. Giving before being asked
  5. Giving when you do not know the recipient's identity, but the recipient knows your identity
  6. Giving when you know the recipient's identity, but the recipient doesn't know your identity
  7. Giving when neither party knows the other's identity
  8. Enabling the recipient to become self-reliant
Help the Holocaust Survivors in Israel Hachnosas Kallah
Donate NOW
Zdaka Center

© All rights reserved 2001 - 2018,  Zdaka Center - Your Tzedakah (charity) in Israel   P.O.Box 37027, Jerusalem 9137001, Israel